Vedtekter for Høyenhall vel

Basert på vedtekter vedtatt på generalforsamling 20. juni 1915, med endringer av 3. juni 1932, 23. oktober 1937, 5. mars 1938, 3. april 1962, 28. februar 1967, 17. januar 1968 og 13. mars 2019.

 

1. Navn
Foreningens navn er: Høyenhall Vel (org.nr. 995 556 197)

2. Formålsparagraf
Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for det sosiale og fysiske miljøet og beboernes trivsel. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formålene.

3. Velforeningens geografiske område
Området er inntegnet på vedlagte kart og inngår som en del av vedtektene.

4. Medlemskap
Alle husstandene som ligger i velforeningens område kan være medlemmer. Alle som har betalt forrige års medlemskap har stemmerett på årsmøtet. Det er kun en stemme per husstand.

5. Høyenhall velhus
Høyenhall Vel er eier og drifter Høyenhall Velhus, Drivhusveien 2, 0678 Oslo (144/378/0/0). Velhuset skal primært brukes av innbyggerne i Vellets definerte område. Velhuset kan leies til private og sosiale arrangementer, og skal ikke brukes til næringsvirksomhet.

6. Styret
Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Årsmøte velger et styre på inntil 7 medlemmer. Styreleder velges separat for 2 år, øvrige styremedlemmer også for 2 år der halvparten av styret er på valg hvert år. I tillegg velges 2 varamedlemmer, også for 2 år. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger også valgkomite på 3 medlemmer samt revisor.

Styret skal innkalle til og avholde årsmøte, iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser. Styret skal forvalte foreningens eiendom og eiendeler, samt føre kontroll med foreningens økonomi.  Styret holder møte når leder bestemmer, eller på forespørsel fra de øvrige styremedlemmene. Både styret og varamedlemmer innkalles til styremøtene. Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet.

Styret er beslutningsdyktig når 4 eller flere av styremedlemmene er til stede, herunder leder eller nestleder. Ved stemmelikhet i styret gis styreleder dobbeltstemme.

Styrets vedtak skal nedtegnes i styrereferat, og dissenser skal anmerkes dersom dette forlanges. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak.

7. Kontingent
Høyenhall Vel har en frivillig årlig medlemskontingent som går til å dekke drift og vedlikehold av Velhuset og arrangementer/aktiviteter.
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

8. Økonomi
Velforeningen skal føre regnskap og lage budsjett. Regnskapet skal godkjennes av revisor. Regnskapsåret går fra 1/1-31/12.

9. Årsmøtet
Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Tid og sted samt agenda bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel via vellets nettside og/eller vellets Facebook-side. Forslag til saker må være sendt styret innen 7 dager før årsmøtet avholdes. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er satt opp på agendaen.

Årsmøtet behandler: Årsmelding, revidert regnskap og budsjett for kommende år, eventuelle vedtektsendringer, innkomne forslag, fastsettelse av kontingent samt valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite. Det velges møteleder til å lede årsmøtet, referent samt to til å undertegne referatet. Årsmøtereferat legges ut på hjemmesiden.

10. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst fem prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.

11. Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 dels flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket gjentas enstemmig. Det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre dersom intet valg foretas. Ved oppløsning overføres eiendom og resterende midler til Bydel Østensjø v/kulturetaten.

12. Vedtektsendringer
Eksisterende vedtekter kan kun endres på ordinært årsmøte. Avstemming avgjøres ved minst 2/3 flertall.