Årsmøtedokumenter 2019

Årsmøtedokumenter 2019

Publisert av Lars Ole Ørjasæter den 05.03.19. Oppdatert 13.03.19.


 

Årsberetning 2018 Høyenhall vel

 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Leder:                         Lars Ole Ørjasæter

Nestleder:                   Kari Kveum

Kasserer:                     Hege Kallåk

Styremedlem:             Anette Torgunrud Kristensen

Styremedlem:             André Friestad

 

Varamedlemmer:       Bente Walter

                                    Tormod Urberg

 

Valgkomite:                Marius Barlaug

 

Revisor:                       Bjørn Naustheller

 

Styret og medlemmene

Styret ble valgt på årsmøtet den 15. februar 2018. Styret har i perioden hatt fem styremøter og behandlet 35 saker. Mange av sakene har vært «gjengangere» på grunn av oppussingsprosjektene. E-post har blitt benyttet som kommunikasjon mellom styremøtene, og det har også vært avholdt flere møter i forbindelse med oppussingen der flere av styret har deltatt. Vellet består av 223 betalende medlemmer. Medlemskontingenten var i 2018 NOK 410.

 

Økonomi

Høyenhall vel har inntekter fra medlemskontingent og utleie av velhuset. For 2018 var kontingentinntektene på NOK 91390 (87.320) mens utleieinntektene var på NOK 185.110 (130.930). Andre inntekter var på NOK 5.405 (1.434).

Overskuddet var på NOK 54.130.

 

Kommunikasjon

Høyenhall vel kommuniserer med medlemmene via nettside, Facebook og oppslag. Velforeningen har eget telefonnummer (958 01 981 – kun talehenvendelse) samt e-postadresse post@hoyenhallvel.no I sum gjør dette at velforeningen er synlig og det er lett for medlemmer og andre å komme i kontakt med foreningen – både for leie av velhuset og andre henvendelser.

 

Vedlikehold av velhuset

Oppussingen som ble påbegynt i 2017, fortsatte i 2018 og følgende ble pusset opp/byttet/installert:

 

* Ny oppvaskmaskin beregnet for storhusholdning. Denne går på varmt vann og har en gangtid på rundt tre minutter.

* Kjøkkenvifte har fått utlufting over tak

* Sentralstøvsuger er installert

* Innkjøp av dobbel pølsekoker

* Det er kjøpt inn 12 sammenleggbare bord og 45 klappstoler

* Returstasjon for glass- og metallemballasje er på plass i Drivhusveien på vellets
tomt i samarbeid med Renholdsetaten

* Nye gardiner i stuene

* Ny plate foran peisen

* Supplering av service

Det er også ryddet i kjelleren og montert flere skap og hyller.

 

Påbegynt arbeid i meldingsåret men ikke avsluttet:

* Sofagruppene byttet ut med tre nye sofaer og tre bord.

* Lydanlegg

* Projektor med lerret

* Medisinskap

 

Arbeidene som ble gjennomført har til sammen kostet NOK 78.758 og noe av arbeidet har vært utført på dugnad. Resten av arbeidet er utført av profesjonell håndverker.

 

Utleie av velhuset

Et enkelt opplegg for leie av velhuset via nettsiden www.hoyenhallvel.no med kalender samt e-postadressen post@hoyenhallvel.no har gjort at utleien har økt år for år. Høyenhall vel har også faste leietakere som dartklubben Andy.

 

IKT

I forbindelse med oppgradering av velhuset er det også etablert et eget internkontrollsystem for velhuset og Høyenhall vel. IKT-systemet tar for seg behandling av avfall, behandling av miljøfarlige stoffer, rutine for dugnader, kontroll av el-anlegg samt rutiner for brannvern. Rutiner for kontroll av el-anlegg er godkjent av Hafslund.

 

Høyenhallparken (nedre park) og Andedammen (øvre park)

Parkene på Høyenhall er meget populære som rekreasjonsområde – både for de lokale beboerne, skoleklasser, hundeeiere (takk for at dere tar med pose!) og andre som måtte ta en tur innom. Med fem faste arrangementer i løpet av året har parkene blitt kjent både i og utenfor bydelen. Også i 2018 ble det lagt is i høyenhallparken takket være ildsjelene Ole Jørn Baklid og Svein Lølandsmo. Thomas Holtan og Per Hoff sto for brøytingen.

 

Hva har skjedd i 2018?

 • Barneskirennet ved Andedammen ble arrangert lørdag 3. mars med i underkant av 80 deltakere. Arrangør: Høyenhall vel.
 • Skøytekarnevalet ble avviklet søndag 11. februar. Arrangør: Høyenhall barn og unge.
 • Rusken-aksjonen ble gjennomført 2. mai der litt for få av områdets beboere deltok. Flere tilhengerlass med løv og rusk havnet på Haraldrud i etterkant.

  Arrangør: Høyenhall vel.

 • I slutten av mai kom endelig noen busker (buskmure) på plass ved søppelkassene på velhuset.
 • Den tradisjonelle St. Hans-feiringen 23. juni ble i 2018 ble avviklet i tråd med god tradisjon. Niende trinn ved Høyenhall skole stor for kafédriften.
  Arrangør: Høyenhall vel.
 • Rock Høyenhall ble arrangert for niende gang første lørdag etter skolestart, 25. august. Her stilte kjente og ukjente artister og musikere fra bydelen. Manglerud og Høyenhall Skolekorps sto for salg av mat og lokale beboere hjalp til med å få arrangementet i havn.
  Arrangør: Rock Høyenhall.
 • Høyenhallekene ble arrangert søndag 26. august og benyttet som vanlig telt, doer og elektrisk opplegg fra Rock Høyenhall.
  Arrangør: Høyenhall barn og unge.
 • Søndag 11. november var det julemarked i velhuset med lokal husflid, særdeles kortreist honning fra krysset Lundveien/Kildals vei, kaffe og kaker.
  Arrangør: Hobbyentusiastene på Høyenhall.
 • Året ble i god tradisjon avsluttet med fakkeltog i området. Toget gikk fra velhuset og endte i Høyenhallparken der det var fyrverkeri.
  Arrangør: Høyenhall barn og unge.

 

Andre saker

* Installasjon av varmepumpe som eneste varmekilde for kjøkken og stuer (samt fjerning av den gamle avtrekksvifta i stueveggen) har vist seg å være en god investering. Se graf over strømforbruk de siste årene:

* Restaureringen av Kildals lekestue er dessverre satt på vent da en mangler folk som kan engasjere seg i arbeidet.

* Samarbeid: Høyenhall vel samarbeider med Høyenhall Barn og unge, Høyenhall skole og mange andre lag og organisasjoner i nærområdet – noe som styrker fellesskapsfølelsen i området.

 

Oslo, 25. februar 2019

Styret i Høyenhall vel

Lars Ole Ørjasæter                                                         Kari Kveum

Hege Kallåk                                                                     Anette Torgunrud Kristiansen

André Friestad

 

 

 

 

Forslag til endring av Vedtekter for Høyenhall vel

 

Basert på vedtekter vedtatt på generalforsamling 20. juni 1915, med endringer av 3. juni 1932, 23. oktober 1937, 5. mars 1938, 3. april 1962, 28. februar 1967 og 17. januar 1968.

 

Navn
Foreningens navn er: Høyenhall Vel (org.nr. 995 556 197)

 

Formålsparagraf
Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for det sosiale og fysiske miljøet og beboernes trivsel. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formålene.

 

Velforeningens geografiske område
Området er inntegnet på vedlagte kart og inngår som en del av vedtektene.

 

Medlemskap
Alle husstandene som ligger i velforeningens område kan være medlemmer. Alle som har betalt forrige års medlemskap har stemmerett på årsmøtet. Det er kun en stemme per husstand.

 

Høyenhall velhus
Høyenhall Vel er eier og drifter Høyenhall Velhus, Drivhusveien 2, 0678 Oslo (144/378/0/0). Velhuset skal primært brukes av innbyggerne i Vellets definerte område. Velhuset kan leies til private og sosiale arrangementer, og skal ikke brukes til næringsvirksomhet.

 

Styret
Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Årsmøte velger et styre på 5 medlemmer. Styreleder velges separat for 2 år, øvrige styremedlemmer også for 2 år der halvparten av styret er på valg hvert år. I tillegg velges 2 varamedlemmer, også for 2 år. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger også valgkomite på 3 medlemmer samt revisor.

Styret skal innkalle til og avholde årsmøte, iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser. Styret skal forvalte foreningens eiendom og eiendeler, samt føre kontroll med foreningens økonomi.  Styret holder møte når leder bestemmer, eller på forespørsel fra de øvrige styremedlemmene. Både styret og varamedlemmer innkalles til styremøtene. Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet.

Styret er beslutningsdyktig når 4 eller flere av styremedlemmene er til stede, herunder leder eller nestleder. Ved stemmelikhet i styret gis styreleder dobbeltstemme.

Styrets vedtak skal nedtegnes i styrereferat, og dissenser skal anmerkes dersom dette forlanges. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak.

 

Kontingent
Høyenhall Vel har en frivillig årlig medlemskontingent som går til å dekke drift og vedlikehold av Velhuset og arrangementer/aktiviteter.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

 

Økonomi
Velforeningen skal føre regnskap og lage budsjett. Regnskapet skal godkjennes av revisor. Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

 

Årsmøtet
Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Tid og sted samt agenda bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel via vellets nettside og/eller vellets Facebook-side. Forslag til saker må være sendt styret innen 7 dager før årsmøtet avholdes. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er satt opp på agendaen.

Årsmøtet behandler: Årsmelding, revidert regnskap og budsjett for kommende år, eventuelle vedtektsendringer, innkomne forslag, fastsettelse av kontingent samt valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite. Det velges møteleder til å lede årsmøtet, referent samt to til å undertegne referatet. Årsmøtereferat legges ut på hjemmesiden.

 

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst fem prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.

 

Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 dels flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket gjentas enstemmig. Det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre dersom intet valg foretas. Ved oppløsning overføres eiendom
og resterende midler til Bydel Østensjø v/kulturetaten.

 

Vedtektsendringer
Eksisterende vedtekter kan kun endres på ordinært årsmøte. Avstemming avgjøres ved minst 2/3 flertall.